האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות

הסמכת מטפל /מדריך זוגי ומשפחתי"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק. אין באמור כדי לפגוע בסמכותם של מי שהוכרו לפי דין כמטפלים מוסמכים שאינם חברי אגודה, לעסוק במשלח ידם. לפרטים נוספים ולמטפלים מוסמכים שאינם חברי האגודה, ניתן לעיין גם ברשימות המתנהלות לפי דין בפנקס הפסיכולוגיםהרופאים או העובדים הסוציאליים


עדכונים חשובים ממועצת הסמכה לימי הקורונה !!!
לכל חברי האגודה, המתמחים, המדריכים, המרצים והמנהלים בכל המסגרות להכשרת מטפלים ומדריכים בטיפול זוגי ומשפחתי

*** לאור העובדה כי המשבר הלאומי טרם הסתיים לגמרי , הוחלט בוועד המנהל להאריך את החלטתם מיום 6.4.2020 (המופיעה בהמשך מטה) עד לתאריך 31.12.2020 . *** 

הודעה בעניין בדיקת תיקי ההסמכה על ידי מועצת ההסמכה
חברי מועצת ההסמכה הינם, כמותכם, אנשי מקצוע ומטפלים במגוון של שירותים, המתנדבים באגודה לשרת את קהילת המטפלים הזוגיים והמשפחתיים. בתקופה חריגה זו, אנו חשופים לאותם האתגרים בבית, במקום העבודה ובחברה, ומתמודדים אתם כמיטב יכולתנו. למרבה הצער, מגבלות השעה לא פוסחות גם על עבודתנו במועצת ההסמכה. בשל כך, צפויים עיכובים בטיפול בבקשות להסמכה. אנו עושים מאמצים כדי לצמצם אותם ככל הניתן, ולמצוא דרכים חדשות להתאים את שיטת העבודה שלנו לנסיבות החדשות.

עדכון מתאריך 2.4.2020 - הגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני

לאור מגבלות השעה על חופש התנועה במרחב הציבורי, החליטה מועצת ההסמכה לאפשר את ההגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני.
על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה, יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF אחד (לא מספר קבצים).
שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה צבעונית וברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (לא קישור לקובץ בענן) ולשלוח לכותבת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור מספר ימים. והיה ולא התקבל אישור כאמור תוך זמן סביר, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• כמו בעבר, המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל.

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש. על כן, מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת. יודגש שהאפשרות להגשת בקשה להסמכה במסמך אלקטרוני קצובה לתקופת המגבלות הנוכחיות. האם וכיצד ניתן יהיה להגיש בקשות במסמך אלקטרוני גם לאחר הסרת מגבלות השעה, יוחלט ויפורסם במועד אחר.התייחסות מועצת ההסמכה לענייני לימודים, התנסות טיפולית והדרכה תחת מגבלות השעה
עדכון מתאריך 24.3.2020
אנחנו מודעים לכך שהמצב החריג יוצר אי וודאות באשר להמשך של ההתמחות – הלימודים, ההתנסות הטיפולית וההדרכה. ייתכן שחלקכם מוצאים פתרון זמני באמצעים אלקטרוניים, לרבות שירותים מקוונים. על אף שמועצת ההסמכה אינה רואה בתקשורת מקוונת חלופה שווה למפגש הבין אישי הישיר, וסבורה שלמפגש הבלתי אמצעי פנים אל פנים יש ערך מיוחד בטיפול ובהכשרה, אנו מבינים גם הצורך למצוא מענה לאתגרים המיוחדים בצל המשבר הנוכחי. ישנם מקרים פשוטים יותר כמו הלימודים העיוניים, ומקרים מורכבים יותר כמו הלימודים של מיומנויות, או ההדרכה הפרטנית והקבוצתית.
באופן מיוחד יוצרים טיפולים מקוונים בעיות אתיות, מקצועיות ומעשיות רציניות שפתרונן מורכב ותלוי בשלל הנסיבות של כל מקרה. על כן, מועצת ההסמכה אינה יכולה לתת היתר גורף לכל האמצעים ככשירים לצורך ההסמכה.
יחד עם זאת, אנו מתכוונים להתייחס בראש פתוח, בגמישות, ובגישה חיובית כאשר בעתיד תוגשנה לנו בקשות להסמכה שחלקים מהלימודים, משעות ההתנסות הטיפולית וההדרכה נעשו בדרכים לא שגרתיות ולא מקובלות בזמנים רגילים.
ככלל, מועצת ההסמכה מעוניינת שמאמציכם כיום יוכרו בעתיד לצורך הסמכתכם.
על מנת להקל על עבודת בדיקת הבקשות להסמכה בעתיד, אנו מבקשים מכולכם, מתמחים, מדריכים, מרצים ומנהלים, להקפיד על הכללים הבאים:
  • יש לשמור על כבודם של המטופלים והמודרכים, על הסודיות ועל המקצועיות.
  • כאשר בוחרים להציע את השימוש בשירותים מקוונים, יש לוודא שכל הצדדים יודעים להפעילם כהלכה, מיודעים לגבי ההשלכות האפשריות והחלופות להם, ומסכימים מרצונם החופשי לשימוש בהם.
  • עדיף לדחות טיפול או הדרכה שאינם הכרחיים ודחופים, מאשר לקיימם בכל תנאי.
  • בשום מקרה, אין לקיים לימודים, הדרכה או טיפולים כאשר הדבר כרוך בלקיחת סיכון מיותר לשלומם ולבריאותם של המשתתפים, בפגיעה באתיקה המקצועית או בעבירה על הוראות השעה של הגורמים הממשלתיים המוסמכים.
  • חשוב לתעד בצורה מדויקת כל חריגה מן הדרכים המקובלות של הלימודים, ההדרכה והטיפול. למשל, יש לפרט על גבי אישורים את מספרם ואת מועדם של השיעורים או של שעות ההדרכה שקוימו בצורה מקוונת. במקרה של שעות טיפול מקוון יש לפרט את מספרן ואת מועדן, את השיטה (שמע בלבד, ווידיאו וכד'), את מספר ומהות המשתתפים (אמא, אבא, ילדים, ...) בהן וכך הלאה. ככל שהתיעוד יהיה מפורט יותר, יהיה למועצת ההסמכה קל יותר להעריך בצורה נכונה את האישורים.

בכל שאלה והתלבטות ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל ונשתדל להשיב לכם בהקדם האפשרי.
אנחנו מקווים שמשבר זה יסתיים במהרה ושהמחירים האישיים והחברתיים שלו יהיו נסבלים.
בברכת בריאות לכם ולכל יקיריכם
מועצת ההסמכה

עדכון נוסף מתאריך 2.4.2020
הבהרות וחידודים בעניין לימודים, התנסות טיפולית והדרכה מקוונים והכרתם לצורך הסמכה

בעקבות ההתפתחויות בשטח, ההתארגנות באקדמיה, בתחנות ובמכונים בצל מגבלות השעה, וכן בתגובה לשאלות שהופנו אלינו לאחרונה, מבקשת מועצת ההסמכה להבהיר ולחדד את עמדתה בעניין לימודים, התנסות טיפולית והדרכה מקוונים לצורך הסמכה. איננו יודעים, כמובן, כיצד הדברים יתפתחו, וכמה זמן יימשכו המגבלות במרחב הציבורי. אולם, נכון להיום, מועצת ההסמכה יוצאת מנקודת ההנחה שתקופת המגבלות המחמירות קצובה, ושנוכל לחזור לשגרה טובה יותר תוך מספר שבועות.

על רקע זה, ניהלו חברי מועצת ההסמכה דיון מעמיק בסוגיה ובו התגבשו שני עקרונות מנחים מרכזיים:
ראשית, מועצת ההסמכה אינה עוסקת בשאלה האם לימודים, טיפולים והדרכות מקוונים יעילים או נחוצים, אלא האם הם מתאימים להתמחותם של מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי ושל מדריכים. יחד עם זאת, לבטים אתיים ומקצועיים אחרים הינם חלק בלתי נפרד מהסוציאליזציה של אנשי טיפול ולכן גם חלק בלתי נפרד מההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי ובהדרכה. על כן, מועצת ההסמכה לא תכיר בפעילות מקצועית שטובת המטופלים לא עומדת במרכזה.
שנית, מועצת ההסמכה רואה במפגש האישי והבלתי אמצעי בין המטפל למטופלים שלו, בין המדריך למודרכים שלו, ובמקרה של ההוראה של טכניקות ומיומנויות גם בין המורה או המרצה לתלמידים שלו, ערך מרכזי בטיפול הזוגי והמשפחתי שגם כעת לא נכון לוותר עליו. יחד עם זאת, מועצת ההסמכה סבורה שנסיבות השעה מצדיקות מידה מסוימת של פשרה, אך לא מצדיקות פגיעה קשה או אף וויתור על הערך הזה. על כן, מועצת ההסמכה תדרוש גם ממי שמתמחה בעת הזו שהרוב המכריע של הכשרתו בטיפול זוגי ומשפחתי או בהדרכה יתקיים מתוך אינטראקציה בין אישית בלתי אמצעית.

לאור זאת, בהמשך ובנוסף להודעה הקודמת של מועצת ההסמכה בעניין, אנו מבקשים להבהיר את הנקודות הבאות החשובות לצורך ההכרה של פעילות מקצועית על ידי מועצת ההסמכה:

• אנו ממליצים לעיין בהתייחסותה של וועדת האתיקה לסוגיות העכשוויות שמפורסמת באתר האגודה ועשויה להתעדכן בהמשך על פי הצורך. בתקופה חריגה זו, עוד יותר מאשר בזמני שגרה, אנו מצפים מהמתמחים, ובמיוחד מהמדריכים ומהמנהלים, להפעיל שיקול דעת, ולקיים פעילות מקצועית בתנאים תת-אופטימליים אך ורק כאשר טובת המטופלים מחייבת לעשות זאת.
• כאשר מתקיימים מפגשים טיפוליים מקוונים, יש לדאוג לליווים על ידי הדרכה פרטנית ו/או קבוצתית צמודה.
• הדרכה זו יכולה להתקיים בשיטה מקוונת, כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר.
• מועצת ההסמכה סבורה שגם במקרה שהמשך טיפול נחוץ בצורה מקוונת, קיומו דווקא במסגרת הדרכה חיה אינו חיוני למטופלים. זאת במיוחד לאור הקשיים הטכניים הרבים והמגבלות המהותיות הכרוכות בסטינג המורכב. על כן, מועצת ההסמכה לא תכיר בהדרכה חיה מקוונת.
• כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר, מועצת ההסמכה תכיר בהוראה עיונית מקוונת באופן מלא.
• למרות מגבלות השעה, תכיר מועצת ההסמכה בהוראה מקוונת של טכניקות ומיומנויות רק באופן חלקי, למשל, על מנת להשלים מספר מפגשים בקורס שכבר התקדם בצורה רגילה.
• אנו שבים ומדגישים את החשיבות של תיעוד מדויק ומפורט של כל הפעילויות המקצועיות אשר חורגות מן המקובל בזמני שגרה. תיועד מלא יסייע למועצת ההסמכה להעריך את המאמצים שאתם עושים כיום לצורך הסמכתם של מטפלים ושל מדריכים בצורה נכונה.

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתלבטות הקשורה לעניינים של התמחות והסמכה ומקווים שנצא ממשבר זה במהרה, מחוזקים ומלוכדים.
בברכת בריאות לכם ולכל יקיריכם
מועצת ההסמכה


הודעה על החלטת הוועד המנהל מתאריך 6.4.2020 
לאור המצב המשברי הלאומי החמור, קיבלה מועצת ההסמכה החלטה המאפשרת הכרה בטיפול והדרכה מקוונים (כמופיע מעלה מתאריך 2.4.2020) .
החלטה זו תקפה לכל אורך תקופת המשבר ועם סיומו תבוטלנה ההקלות באופן אוטומטי. 
באשר להדרכה חיה מקוונת ולאור מורכבות הנושא, הסמיך הוועד המנהל את מועצת הסמכה לאשר הדרכה מקוונת מתאריך 1.2.2020 - ה- 31.5.2020 (או עד סיום המשבר , המוקדם שבהם) בהגבלה של פעם בשבוע לכל היותר, וזאת בתנאי שמתקיימים כל התנאים לשמירה על הרמה המקצועית והאתיקה המקצועית המתבקשות. 
בתום התקופה, כאמור לעיל, יעריך הוועד המנהל את המצב מחדש ויפרסם הנחיות בהתאם. 

בברכת חג שמח ובריאות לכולם. 

עדכון החלטת הוועד המנהל מתאריך 4.6.2020 - 
לאור העובדה כי המשבר הלאומי טרם הסתיים לגמרי , הוחלט בוועד המנהל להאריך את החלטתם מיום 6.4.2020 עד לתאריך 31.12.2020 . 

 
אם הינך מתעניין בלימודי טיפול זוגי ומשפחתי אנו ממליצים בחום לקרוא לפני הכל את דף ההנחיות מטעם מועצת הסמכה, לחץ כאן. 

אם הינך מתעניין בהסמכה כמדריך, אנא גלול לתחתית העמוד שם נמצא המידע עבורך... 

בנוסף לקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים, שמפורטים להלן לפי שנת תחילת הלימודים,
הינכם מוזמנים לקרוא דברים משולחנה של מועצת הסמכה של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, וכן לקרוא שאלות שכיחות שמופנות למועצת ההסמכה.

*** שאלות אישיות בנושא הסמכה ניתן להפנות למשרדי האגודה במייל :  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

לתשומת ליבכם: 
1. מטפל המגיש את מועמדותו לקבלת מעמד מוסמך חייב להיות חבר אגודה עם תחילת התהליך.
2. אתם כמובן מוזמנים להצטרף כחברים לאגודה לטיפול זוגי ומשפחתי גם טרם הושלמה ההסמכה. פרטים על הצטרפות לאגודה ניתן למצוא כאן.

3. את תיק ההסמכה יש לשלוח למשרדי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי בכתובת : היצירה 11 ב', א.ת. רעננה, 43363. ת.ד. 2628 
4. לתיק ההסמכה יש לצרף תשלום אגרת הסמכה חד פעמית (ניתן לשלם את התשלום גם בכרטיס אשראי טלפונית לאחר שהתיק יגיע למשרדי האגודה) :
לקבלת מעמד של מטפל/ת מוסמך/כת עלות האגרה 500 ש"ח 
לקבלת מעמד של מדריך/כה מוסמך/כת עלות האגרה 300 ש"ח 
מועמד למטפל משפחתי וזוגי מוסמך:

 


 
 
PDF  קריטריונים להסמכת מטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת 

word icon
 
טפסים למועמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך 

word icon  טופס המלצה למועמד למעמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך.

תפיסת מועצת הסמכה מתייחסת להמלצה אותה מגיש המדריך כתהליך מתמשך ולא רק כאקט סיום. התפיסה היא כי המדריך אמור ללוות את ההדרכה במתן דגשים רלוונטים על מנת להפוך את המודרך לאיש מקצוע טוב יותר.
חשיבות רבה קיימת אם כך להמלצה עצמה.
בכתיבת ההמלצה חשוב להתייחס לשני סוגי מיומנויות מרכזיים: מיומנויות התערבות ומיומנויות רגשיות.
לשימוש נוח ברשימת המיומנויות הנדרשות, יצרנו עבורכם מסמך נפרד.

PDF המלצות לכתיבת המלצה 


מועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך: 


PDF  קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי לפני יוני 2016

PDF 
קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי החל מיוני 2016

*** לתשומת ליבך - ישנה דרישה בקריטריונים להודיע לאגודה על תחילת תהליך ההסמכה - להורדת טופס הודעה לחץ כאן 

word icon  טפסים למועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך
word icon  טופס המלצה למועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך


מידע למדריכים - לחץ כאן 

לעיון בנוהל ערעורים על החלטות מועצת הסמכה לחץ כאן

 

מה באגודה?

  • מה חדש